B No 2 / 2016


Wystąpienia otwierające i podsumowujące X Polski Zjazd Filozoficzny

1. Krzysztof Brzechczyn
O etosie filozofowania

2. Piotr Gutowski
Od Kazimierza Twardowskiego. Tradycja Polskich Zjazdów Filozoficznych

3. Ryszard Kleszcz
O genezie Zjazdów Filozoficznych

4. Roman Kubicki
O genezie X Zjazdu Filozoficznego

5. Krzysztof Brzechczyn, Lidia Godek, Antoni Szczuciński
Optime Meritis de Philosophia

6. Krzysztof Brzechczyn, Lidia Godek, Antoni Szczuciński
X Polski Zjazd Filozoficzny. Próba podsumowania


Dydaktyka filozofii i dydaktyka etyki

7. Krzysztof A. Wojcieszek
Św. Albert Wielki jako wzór nauczyciela filozofii

 

Ekofilozofia

8. Dominika Dzwonkowska
Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego

9. Grzegorz Francuz
Człowiek i natura –alienacja czy integracja?

 

Epistemologia

10. Paweł Pruski
Problem wrażliwości miary Bayesjańskiej Teorii Potwierdzania – analiza Carnapowskiego argumentu z symetrii

 

Estetyka i filozofia sztuki

11. Beata Garlej
Wokół Ingardenowskiej jakości postaciowej

12. Anna Kawalec
Sztuka sprawstwa. Antropologiczny wymiar działania/oddziaływania artystycznego

13. Sidey Myoo
Twórcze roboty

14. Adrian Stelmaszyk
Etyczne konteksty w twórczości Ryszarda Wagnera

 

Etyka stosowana

15. Przemysław Kaczmarek
Problem integralności moralnej w etyce prawniczej

16. Natasza Szutta
Etyka cnót wobec wyników badań psychologii społecznej. Propozycje deflacyjnej koncepcji cnoty

 

Etyka teoretyczna

17. Michał Piekarz
Relatywistyczne aspekty utylitaryzmu Richarda M. Hare’a w świetle krytyki Richarda B. Brandta

 

Bioetyka

18. Anna Alichniewicz, Monika Michałowska
„Dama w opałach” i „rycerz bez trwogi” – stereotypy genderowe w dyskursie biomedycznym i bioetycznym

19. Dorota Halina Kutyła
Miejsce dla śmierci

20. Piotr Grzegorz Nowak
Umiarkowanie liberalna koncepcja śmierci jako uzasadnienie dla neurologicznych kryteriów śmierci

21. Joanna Różyńska
Etyka i ryzyko w „nieterapeutycznych” badaniach biomedycznych

 

Filozofia człowieka

22. Paweł Bytniewski
Archeologia nauk humanistycznych i filozofia hermeneutyczna – dwie strategie krytyki poznania humanistycznego

23. Anna Dwojnych
Filozoficzne ujęcia samotności na podstawie wybranych utworów filmowych


Filozofia feministyczna i gender studies

24. Agnieszka Hensoldt
Pragmatyzm przeciwko wykluczeniom (głosów kobiet) z filozofii

 

Filozofia języka

25. Robert Kublikowski
Znaczenie, rozumowanie i normatywność w kontekście inferencjalizmu znaczeniowego Roberta B. Brandoma

26. Rafał Palczewski
O odwoływalności implikacji pragmatycznych

 

Filozofia polska

27. Tadeusz Sznajderski
Koncepcja natury w filozofii Stanisława Staszica

 

Filozofia prawa

28. Bartosz Rakoczy
Od prawa ochrony środowiska do prawa środowiska. Ewolucja aksjologii prawnych podstaw ochrony środowiska

 

Filozofia przyrody

29. Tomasz Niemirowski
Dlaczego podstawowe terminy teorii ewolucji nie są jasne i jednoznaczne?

30. Paulina Seidler
Czy termin „eter” rzeczywiście stracił odniesienie przedmiotowe? Koncepcja eteru z perspektywy naukowego realizmu

 

Filozofia religii

31. Ryszard Mordarski
Spójność (jedność) atrybutów Boga we współczesnej teologii filozoficznej

32. Marek Wójtowicz
Druga część zakładu Pascala – od postawienia na Boga do wiary w Niego

 

Filozofia umysłu i kognitywistyka

33. Adrianna Smurzyńska
Self-blindness. Czy można nie znać swoich przekonań?

 

Filozofia współczesna

34. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
Rozumienie i wyjaśnianie jako metody poznania człowieka w psychopatologii i psychologii światopoglądów Karla Jaspersa

35. Jarosław Jakubowski
Kwestia jednolitości i ciągłości twórczości Paula Ricoeura

36. Marek Maciejczak
Pojęcie racjonalności w Krytyce czystego rozumu I. Kanta z perspektywy współczesnej

 

Historia filozofii antycznej, bizantyjskiej i średniowiecznej

37. Justyna Kroczak
Filozofowie rosyjscy o bizantyjskim dziedzictwie na Rusi

38. Rafał Marcin Leszczyński
Neoplatoński Bóg Orygenesa

39. Magdalena Płotka
Neoplatońskie inspiracje praktycyzmu krakowskiego

40. Tomasz Tiuryn
Platoński naturalizm i poszukiwanie języka idealnego. Interpretacja dialogu Kratylos

41. Wojciech Wciórka
Wczesna teoria supozycji – problemy z zawężaniem odniesienia

 

Historia filozofii nowożytnej

42. Włodzimierz Heflik
Rozróżnienie: przestrzeń jako forma naoczności i formalna naoczność oraz jego rola w filozofii transcendentalnej Kanta

43. Kamila Kruszyńska
Wokół hiszpańskiej mitologizacji Seneki

 

Logika i historia logiki

44. Anna Wójtowicz
Co to znaczy, że wnioskujemy racjonalnie?

 

Metafizyka i ontologia

45. Andrzej Biłat
Czym jest ontologiczna filozofia formalna?

46. Ignacy S. Fiut
Jak jest możliwa ontologia kosmosu? W kierunku ewolucyjnego poznania Wszechświata

47. Andrzej L. Zachariasz
Czy i jak możliwa jest refleksja nad istnieniem?

 

Metodologia i filozofia nauki

48. Łukasz Gomułka
Filozofia w nauce i nauka w filozofii. Kilka uwag w świetle myśli Stanisława Lema

49. Grażyna Musiał
Poznańska Szkoła Metodologiczna – jej rozwój i znaczenie

50. Ewa Piotrowska
Dokąd zmierza filozofia matematyki?

51. Jacek Poznański
Pojęcie granicy nauki w filozofii nauki Nicholasa Reschera

52. Tomasz Zarębski
O wpływie Traktatu logiczno-filozoficznego Wittgensteina na filozofię nauki Stephena E. Toulmina

 

Sympozjum specjalne „Varieties of Idealization”

53. Krzysztof Kiedrowski
Metoda idealizacji i konkretyzacji w negatywistycznej metafizyce unitarnej

 

Sympozjum specjalne „Pragmatyzm a dylematy współczesnego świata”

54. Damian Leszczyński
Pragmatismus über alles!