B No 4 / 2016

leibnitz

wkładka

 


1. Wprowadzenie

2. Gottfried Leibniz
Dziennik 1696–1697

3. Z drobnych wierszy Leibniza

4. Irena Bednarz
Filozofowie polscy o Leibnizu


Metafizyka i teologia

5. Bogusław Paź
Cogito i intencjonalność. Realistyczny wymiar epistemologii i monadologicznej metafizyki Leibniza

6. Marek Nowak
Teodycea między św. Augustynem a Leibnizem

7. Janusz Kaczmarek
Atom ontologiczny: atom substancji

8. Marek Piwowarczyk
Funkcyjna interpretacja prawa serii a problem struktury podmiot-własności

9. Witold Glinkowski
„Ekonomia zła” jako oś Leibnizjańskiej teodycei

10. Łukasz Kowalik
Leibniz a preformacja

11. Jacek Hołówka
Quasi-realizm i quasi-idealizm


Nauka i prawda

12. Joanna Gęgotek
W czasie i przestrzeni. Główne idee geologii Leibniza

13. Elżbieta Jung, Robert Podkoński
Rachunek nieskończonościowy: Ryszard Swineshead i Godfryd Wilhelm Leibniz

14. Marek Szydłowski, Paweł Tambor
Relacjonizm i substancjalizm w kontekście teorii grawitacji i kosmologii

15. Paweł Kawalec
Leibniza instrumentalistyczna koncepcja wiedzy naukowej

16. Monika Malmon
Teoria reprezentacji G.W. Leibniza: pojęcie prawdy

17. Marek Łagosz
Relacjonizm w ontologii czasu: Gottfried Wilhelm Leibniz a William Ockham i Arystoteles

18. Julia Jankowska
Leibniz i kierunek czasu


Historia i harmonia

19. Bogusław Wolniewicz
Melioryzm Leibniza

20. Paweł Okołowski
Jakich rządów Polacy potrzebują? Polska w świetle idei politycznych Leibniza

21. Zbigniew Drozdowicz
Leibniz – filozof oświeceniowy czy pozaoświeceniowy?

22. Teresa Obolevitch
Car i filozof. G.W. Leibniz w Rosji XVII–XVIII wieku

23. Marcin Rychter
Liczbowe przyjemności. Leibniz i muzyka


Antropologia i wolna wola

24. Adrian Kuźniar
W cieniu fatalizmu: problem wolności i odpowiedzialności w ramach systemu metafizycznego G.W. Leibniza

25. Przemysław Gut
Za co Leibniz krytykował Kartezjański pogląd na wolną wolę?

26. Robert Poczobut
Panpsychizm a teoria emergencji: Leibniz vs Popper

27. Mariusz Grygianiec
O tożsamości osobowej. Leibnizjańskie wątki koncepcji Rodericka M. Chisholma

28. Andrzej Stępnik
Leibniza pojęcie wiedzy wrodzonej w świetle sporu z Lockiem


Logika i metodologia

29. Jan Woleński
Status zasady racji dostatecznej

30. Anna Wójtowicz
Zasada racji dostatecznej, zasada racji niedostatecznej i zasada domknięcia świata

31. Ryszard Kleszcz
Leibniz o rozumie i wierze. Uwagi metodologiczne

32. Michał Piekarski
Reprezentowanie a wyrażanie. Leibniz a współczesny spór o reprezentacje

33. Stanisław Krajewski
Czy Gödel unicestwił marzenie Leibniza?